Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO pragnę poinformować, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Yana Fedoryak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yana Fedoryak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Niemczańskiej 33/5, 50-561 Wrocław, NIP: 8992908088, tel. + 48 570 263 650, e-mail: eyecandyvisualteam@gmail.com


2) Inspektorem Ochrony Danych w firmie Yana Fedoryak, do którego może Pani/Panzwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa iwykorzystywania Pani/Pana danych jest p. Yana Fedoryak prowadząca działalnośćgospodarczą pod firmą Yana Fedoryak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Niemczańskiej33/5, 50-561 Wrocław, NIP: 8992908088, tel. + 48 570 263 650e-mail: eyecandyvisualteam@gmail.com


Dane będą przetwarzane w celu:
−zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonanianiezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacjiumowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebnyna wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływuterminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
−wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególnościpodatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowychobowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnieniazobowiązań podatkowych;
−realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przezczas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tymzakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacjąPani/Pana sprzeciwu, zaś w przypadku, gdy prawnie uzasadnionym interesem jestmarketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu, w każdymrazie nie dłużej niż 5 lat,
−w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzanetakże w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji ousługach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innychinformacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innychaktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocąwiadomości wysyłanych na Pani/Pana adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcierozmów telefonicznych z Panią/Panem – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.
Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą
umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Zakres przetwarzanych przez firmę Yana Fedoryak danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, są to m. in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, numer PESEL, numer dowodu osobistego i inne dane niezbędne do zawarcia umowy z firmą Yana Fedoryak.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym firma Yana Fedoryak powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające, m. in. biura księgowe, dostawcy narzędzi IT, w szczególności o charakterze bazodanowym oraz hostingu poza infrastrukturą administratora.) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez firmę Yana Fedoryak do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Pani/Pana z firmą Yana Fedoryak oraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń), w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
1)na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw zprzyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
2)na potrzeby marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdymprzypadku.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa, a w tym RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia usług oferowanych przez firmę Yana Fedoryak.